Impressionen

BI & Analytics Agenda 2019
BI & Analytics Agenda 2019
08. Mai 2019, Zürich
Impressionen 2019

BI & Analytics Agenda 2018

BI & Analytics Agenda 2018
25. April 2018, Zürich
Impressionen 2018

 

Business Intelligence Agenda 2017
BI & Analytics Agenda 2017
28. März 2017, Zürich
Impressionen 2017

Business Intelligence Agenda 2016
Business Intelligence Agenda 2016
08. März 2016, Zürich
Impressionen 2016

Business Intelligence Agenda 2015
Business Intelligence Agenda 2015
02. März 2015, Zürich
Impressionen 2015

Business Intelligence Agenda 2014
Business Intelligence Agenda 2014
1. April 2014, Zürich
Impressionen 2014

 

Business Intelligence Agenda 2013
Business Intelligence Agenda 2013
22. März 2013, Zürich
Impressionen 2013